Follow The Indian Runners to join the conversation.

When you follow The Indian Runners, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

The Indian Runners

Barcelona, Spain

The Indian Runners és el segell de música independent de l’Associació Cultural Indian Runners, que promou l’activisme musical, els principis de l’autogestió i la igualtat de gènere en l’escena. Muntem concerts, editem discos, fem publicacions en altres formats i ens organitzem per afavorir el suport entre bandes.